ANVÄNDARVILLKOR FÖR AURANEST

I dessa användarvillkor avses med ”Auranest”, ”vi” eller ”oss” Auranest Holding AB ett svenskt aktiebolag med säte i Lund, Sverige, org. nr, 5569609828, och med ”du” eller ”dig”, du som ingår detta avtal med Auranest i syfte att använda det verktyg för jobbsökare som Auranest tillhandahåller via denna hemsida, härefter benämnd ”Tjänsten”.

Dessa användarvillkor utgör tillsammans med Auranests Integritetspolicy (hädanefter gemensamt benämnda ”Villkoren”) ett avtal mellan Auranest och dig som användare och är de villkor som reglerar ditt användande av Tjänsten. Genom att registrera ett användarkonto för Tjänsten eller genom att i övrigt använda Tjänsten, godkänner och accepterar du att bli bunden av Villkoren. Du bör gå igenom villkoren noggrant innan du registrerar ett användarkonto och börjar använda Tjänsten. Om du inte accepterar Villkoren uppmanas du att inte registrera ett användarkonto eller använda Tjänsten.

Auranest har rätt att göra ändringar i eller tillägg till Villkoren. Icke-materiella och redaktionella ändringar kan ske utan föregående meddelande, i övrigt kommer vi att meddela när ändringar har skett, t.ex. via vår hemsida. Du uppmanas att gå igenom Villkoren med jämna mellanrum och fortlöpande ta del av ändringar och justeringar som genomförs. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att en ändring eller justering har genomförts godkänner du Villkoren i deras nya form.

Du måste vara över 18 år för att kunna skapa ett användarkonto och använda Tjänsten.

Med andra ord,

Det är vi på Auranest som tillhandahåller tjänsten som går under namnen Trampolin, Hantera Jobbsök, DI KarriärPush och Auranest.

För att kunna erbjuda dig en bra tjänst så måste vi vara överens om vissa saker. Detta avtal förtydligar vad vi kommer överens om innan du börjar använda tjänsten.

För oss är det viktigt att du som användare är väl insatt och trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett vettigt och korrekt sätt. Därför finns det ett speciellt avtal som heter Auranests Integritetspolicy som detaljerat beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter. Du hittar integritetspolicyn via denna länk.

Om vi måste göra några stora förändringar i detta avtal så kommer vi att informera dig om dessa förändringar så du är medveten om vad som gäller. Om du sedan fortsätter att använda tjänsten så accepterar du förändringarna, så om du är osäker på vad som gäller så kan du alltid komma tillbaka och läsa här vad som gäller.


§1 Tjänsten

Tjänsten är ett webbaserat verktyg som gör det enkelt för dig att skapa och uppdatera användarkonton på olika jobb och karriärrelaterade hemsidor och tjänster (härefter benämnt ”Rekryteringssajter”). Det är du som användare av Tjänsten som skapar och uppdaterar användarkonton på respektive Rekryteringssajt – Tjänsten gör det bara mycket enklare för dig att skapa användarkonton och hålla dessa uppdaterade. Du bestämmer själv vilka Rekryteringssajter som du vill skapa konton på och du kan välja att inte skapa konton på alla Rekryteringssajter.

Du erinras om att det är respektive Rekryteringssajt som bestämmer villkoren för användningen av den specifika Rekryteringssajten och att du själv måste godkänna villkoren för samtliga de Rekryteringssajter som du registrerar dig för via Tjänsten.

Med andra ord,

Tjänsten hjälper dig att enkelt och effektivt skapa konton på de sajter som du själv väljer. Juridiskt sett så är det du som användare som skapar konton och skickar jobbansökningar, men tjänsten gör det väldigt mycket enklare och smidigare att göra det.

Du måste själv godkänna respektive sajts användarvillkor och hantering av dina personuppgifter. Du godkänner dessa när du väljer vilka sajter du vill skapa konto på eller när du skickar iväg din ansökan.


§2 Tekniska krav för att använda Tjänsten

För användning av Tjänsten krävs för närvarande någon av följande webbläsare: Chrome v17+, Firefox v17+, Opera v12+, Safari 6+, Internet Explorer 9+ eller annan likvärdig webläsare. För bästa upplevelse rekommenderas att du använder den senaste versionen av respektive webbläsare.

Auranest förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna för Tjänsten från tid till annan.

Med andra ord,

Du kan använda tjänsten med alla moderna webbläsare.


§3 Immateriella rättigheter

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i och till Tjänsten och dess innehåll ägs av Auranest eller dess leverantörer och/eller samarbetspartners. Genom att använda Tjänsten förvärvar du ingen rätt till nämnda immateriella rättigheter.

Med andra ord,

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter kring tjänsten tillhör företaget Auranest. Dina personuppgifter tillhör givetvis dig och hur vi hanterar dessa beskrivs utförligt i vår integritetspolicy som du finner via denna länk.


§4 Avgift för Tjänsten

Tjänsten får användas (användarlicens) av dig mot en avgift. Under vissa förhållanden kan Tjänsten komma att licensieras till dig utan kostnad för en begränsad period. När Tjänsten licensieras till dig utan kostnad för en begränsad period, kommer du vid slutet av perioden ha möjlighet att förnya licensen och betala gällande licensavgift.

Om du vid slutet av licensperioden väljer att inte förnya licensen kommer Auranest att avsluta ditt användarkonto och du kommer inte längre kunna använda dig av Tjänsten. Auranest kommer att meddela dig innan ditt användarkonto avslutas.

Om du har blivit erbjuden tjänsten kostnadsfritt via en samarbetspartner så behöver du inte erlägga avgift för användandet av tjänsten.

Med andra ord,

Om du har tillgång till tjänsten via t.ex. ditt fackförbund, ditt försäkringsbolag eller ditt omställningsföretag så behöver du inte betala specifikt för att använda tjänsten.


§5 Drift av Tjänsten och Auranests ansvar

Auranest kan inte garantera att det fungerar att skapa och uppdatera ett användarkonto på en specifik Rekryteringssajt. Om en specifik Rekryteringssajt ändrar innehåll eller funktion kan det ta några dagar innan Auranest anpassar sig efter förändringarna. Auranest har inget ansvar för funktion, innehåll eller drift av de Rekryteringssajter som du väljer att registrera uppgifter på med hjälp av Tjänsten.

Auranest garanterar inte att Tjänsten är tillgänglig vid viss tidpunkt och kan inte utesluta att störningar, avbrott eller haverier kan förekomma. Auranest ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av fel eller avbrott i Tjänsten. Vid större driftsstopp kan du emellertid efter beslut av Auranest från fall till fall komma att kompenseras med förlängd licenstid som ersätter den förlorade tiden.

Auranest kan inte heller hållas ansvarig för information som en användare väljer att publicera eller för att någon användare använder Tjänsten i strid med Villkoren. Vi gör dock vårt bästa för att ta bort och spärra otillåtet innehåll och förhindra otillåtet användande av Tjänsten.

Auranest ansvarar under inga omständigheter för utebliven vinst eller andra indirekta skador eller följdskador.

Auranest förbehåller sig rätten att när som helst ändra, utöka, begränsa eller dra tillbaka Tjänsten samt att radera data utan att avisera om det i förväg.

Med andra ord,

Vi gör vårt bästa för att kunna erbjuda dig de funktioner som ingår i tjänsten. Vi kan tyvärr inte garantera att det alltid fungerar och vi kan tyvärr inte garantera att specifika rekryteringssajter alltid fungerar, men vi gör allt vad vi kan från vår sida för att det ska fungera så bra som möjligt!

Vi tar inte ansvar för vad användare av vår tjänst skriver eller publicerar genom tjänsten, men vi gör vårt bästa för att ta bort olagligt eller otillåtet innehåll.


§6 Användarkontot och ditt användande

Du är ensamt ansvarig för informationen och säkerheten på ditt användarkonto och för alla aktiviteter som företas på eller genom användarkontot. Det är ditt ansvar att se till att ditt användarkonto med tillhörande lösenord inte hamnar i orätta händer. Auranest kan inte hållas ansvarigt för förluster som orsakas genom otillåtet eller icke auktoriserat användande av användarkontot.

Du åtar dig att lämna korrekt och komplett information när du registrerar dig och till att uppdatera din information när det behövs för att hålla informationen aktuell och korrekt. Det är du som ansvarar för att den publicerade information inte bryter mot någon lag, allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar eller annars kan uppfattas som kränkande eller anstötlig. Det innefattar bland annat publicering av upphovsrättsskyddat material eller information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp. Det är inte tillåtet att publicera information eller annars använda Tjänsten på ett sätt som orsakar skada eller olägenhet för Auranest eller någon annan.

Du åtar dig att endast använda Tjänsten för syften som är tillåtna enligt Villkoren och förenliga med gällande lagar och regler samt förbinder dig att inte publicera information vars publicerande utgör brottslig handling.

Auranest förbehåller sig rätt att utan föregående varning radera information som Auranest uppfattar som olaglig, oetisk eller på annat sätt olämplig.

Om en myndighet, enskild person eller organisation framställer krav mot Auranest med anledning av information som du som användare har publicerat eller med anledning av hur du har använt Tjänsten, exempelvis till följd av att informationen strider mot lag eller har medfört skada eller olägenhet för någon annan, ska du ersätta Auranest för eventuellt skadestånd, böter, vite eller annan ersättning som Auranest tvingas att betala med anledning av ditt agerande.

Med andra ord,

Du är själv ansvarig för hur du använder tjänsten.

Du ansvarar själv för att hantera dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt så att ingen annan kommer åt ditt konto.

Du ansvarar för att den information du lämnar till oss är korrekt och att den inte bryter mot någon lag eller att den är olämplig. Om vi trots allt uppfattar den informationen du lämnat som olaglig eller olämplig så har vi rätt att ta bort den utan förvarning.

Om du använder tjänsten på ett otillåtet eller olagligt sätt så tar du ansvar för konskevenserna.


§7 Personuppgifter och annan datainsamling

Auranest kommer att samla in och behandla dina personuppgifter i enlighet med Auranests Integritetspolicy, länk. Ditt godkännande av Villkoren innebär att du också godkänner vår personuppgiftsbehandling enligt Integritetspolicyn.

Om du väljer att registrera dig för Rekryteringssajter är det respektive Rekryteringssajt som är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som kan komma att ske. För mer information om Rekryteringssajternas personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta respektive Rekryteringssajt.

Med andra ord,

För oss är det viktigt att du som användare är väl insatt och trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett vettigt och korrekt sätt. Därför finns det ett speciellt avtal som heter Auranests Integritetspolicy som detaljerat beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter. Du hittar integritetspolicyn via denna länk.

När du väljer att skapa ett konto på en rekryteringssajt så måste du i anslutning till det godkänna deras villkor och det är de som är ansvariga för hur hanteringen av dina personuppgifter sker.


§8 Uppsägning av Tjänsten

Tjänsten gäller tills vidare eller för en sådan begränsad period som du har erhållit rätt att nyttja Tjänsten utan kostnad. Du kan när som helst avsluta Tjänsten och ditt användarkonto för Tjänsten. För det fall betalning har erlagts i förskott återbetalas inte erlagd avgift.

Efter avslutandet kommer ditt användarkonto och de personuppgifter som endast behandlas med stöd av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra åtaganden gentemot dig att raderas.

Om du inte följer Villkoren har Auranest rätt att när som helst på eget initiativ avsluta ditt användarkonto. Auranest har vidare rätt att avsluta ditt användarkonto om Auranest bestämmer sig för att inte längre tillhandahålla Tjänsten eller om du själv avstår från att förnya din användarlicens i samband med att denna löper ut. Auranest har rätt att tillfälligt spärra ditt användarkonto om det finns skäl att misstänka att någon obehörig har fått tillgång till användarkontot eller om det finns misstanke om att Tjänsten missbrukas.

Med andra ord,

Du kan när som helst avsluta tjänsten.

När du avslutar tjänsten så kommer vi att ta bort dina personuppgifter. Om du vill kan du innan du avslutar tjänsten exportera en digital kopia av alla dina uppgifter.

Om du inte följer villkoren som vi har kommit överens om, så har vi rätt att spärra din tillgång till tjänsten. Om vi misstänker att något inte går rätt till så har vi rätt att tillfälligt spärra ditt konto så att vi kan reda ut vad som händer.


§9 Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på Villkoren.


§10 Kontaktinformation

Auranest Holding AB, org nr. 556960-9828
Bantorget 2
222 29 Lund
legal@auranest.com